حساب اعمال!!!!(پیشرفت روزانه)  چاپ
تاریخ : دوشنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1388

حساب اعمال!!!(پیشرفت روزانه)  

۱:یک اسم مستعارثابت برای خودتان انتخاب کرده وتاپایان از آن استفاده کنید. 

۲:برنامه اختصاصی مطالعه خودرابا اسم خوداعلام نمایید. 

۳:پیشرفت خودراروزانه به اطلاع همه دوستان برسانید. 

۴:درصورت عدم انجام کامل برنامه روزانه تصمیم بگیریددرروزهای بعدجبران نمایید.  

  

خوش آمدید  

لاک پشت دکی ویکی آینده رهرو

مینا هلن آزاده اشکبوس دکترحمیده 

حکیم مارال چه گوارا خورشید  

مطب دار بیگناه ویونا اوباماست 

دکتردیجیتال پوست